O nas:Działalność:Kontakt:Linki


   STRONA GŁÓWNA

Kalendarium
Kino"Gryf"
Turystyka

O nas - statut

STATUT 
Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie Zmiany w statucie po 1.01.2003r.:


ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  
Gryfiński Dom Kultury zwany dalej Domem Kultury został utworzony w 1958 roku. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury miasta i gminy Gryfino. 
Dom Kultury działa na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. Nr 110, poz. 721, z późniejszymi zmianami), 
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 14 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), 
 3. Uchwały Nr XLIX/646/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. 
 4. Niniejszego statutu. 

§ 2
Dom Kultury obejmuje swą działalnością teren Miasta i Gminy Gryfino. 
Dom Kultury posiada placówki filialne w: Bartkowie i Borzymiu. 

§ 3 
Siedzibą Domu Kultury jest Gryfino, ul. Szczecińska 17. 

§ 4 

 1. Nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Dom Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino i od dnia wpisu posiada osobowość prawną. 

§ 5 
Dom Kultury używa pieczęci nagłówkowej podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA DOMU KULTURY 

§ 6 

 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy m.in.: 
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, 
  2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 
  3. kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, 
  4. organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących miasto w kraju i zagranicą, 
  5. ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi. 
  6. "wychowanie regionalne". 
 2. Zadania wymienione w ust. I Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie: 
  1. zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
  2. różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
  3. form indywidualnej aktywności kulturalnej, 
  4. imprez kulturalnych, 
  5. obchodów świąt narodowych oraz uroczystości gminnych, 
  6. różnorodnych form aktywizujących promocję miasta. 

§ 7 
Zadania zawarte w § 6 Dom Kultury realizować będzie poprzez: 

 1. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw,
 2. prowadzenie impresariatu artystycznego, 
 3. organizowanie imprez rozrywkowych i promocyjnych,
 4. świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, filmowych oraz innych usług z zakresu kultury,
 5. wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego,
 6. prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej i antykwarycznej - artykułami związanymi z działalnością kulturalną,
 7. realizowanie imprez zleconych / okolicznościowe, obrzędowe, rodzinne /, 
 8. wynajmowanie pomieszczeń w swej siedzibie,
 9. propagowanie i wspieranie rozwoju polskiej i zagranicznej sztuki filmowej poprzez promocję filmów o wysokich walorach artystycznych, 
 10. prowadzenie współpracy transgranicznej, 
 11. organizowanie warsztatów artystycznych / plastyczne, teatralne, taneczne /. 

§ 8 
Dom Kultury współpracuje z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo - wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Domu Kultury. 

ROZDZIAŁ III 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU KULTURY I JEGO ZARZĄDZANIE 

§ 9 
Jednostkami organizacyjnymi Domu Kultury są: 

 1. Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie, 
 2. świetlica wiejska w Borzymiu, 
 3. świetlica wiejska w Bartkowie. 

§ 10 
Domem Kultury kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. 

§ 11 
Dyrektora instytucji kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

§ 12 
Powołanie dyrektora instytucji kultury na czas określony lub nie określony może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora. 

§ 13 
Na wniosek dyrektora, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powołuje zastępcę dyrektora i głównego księgowego. 

§ 14 
W Domu Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Domu Kultury mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z jego działalnością. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Domu Kultury. 

§ 15 
Wynagrodzenia pracowników Domu Kultury ustalane są na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zakładowego regulaminu wynagradzania. 

§ 16 
Szczegółową strukturę organizacyjną Domu Kultury oraz cele i zadania poszczególnych działów ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Regulamin zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

ROZDZIAŁ IV 
GOSPODARKA FINANSOWA DOMU KULTURY 

§ 17 
Dom Kultury w oparciu o obowiązujące przepisy gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w zakresie upowszechniania kultury w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania. 

 1. Działalność Domu Kultury jest finansowana ze środków budżetu gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł. 
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 
 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Miejska. 
 4. Plan działalności Domu Kultury zawiera, według potrzeb, plan usług, przychodów i kosztów, plan drobnych remontów i konserwacji środków trwałych. 
 5. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów, którymi są wpływy z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu miasta, środków otrzymanych od osób fizycznych oraz innych źródeł. 

§ 18 

 1. Wartość majątku Domu Kultury odzwierciedla fundusz instytucji, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia Domu Kultury. 
 2. Fundusz Domu Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę wartości majątku Domu Kultury będących skutkiem: 
  1. aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów, 
  2. nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. 
 3. Fundusz Domu Kultury zwiększa się o: 
  1. amortyzację majątku trwałego, 
  2. dotacje budżetowe na finansowanie instytucji, 
  3. zysk pozostający w dyspozycji instytucji, 
  4. środki z innych źródeł. 
 4. Fundusz Domu Kultury zmniejsza się o: 
  1. straty bilansowe, 
  2. umorzenie majątku trwałego, 
  3. inne zmniejszenia 
 5. Dom Kultury może tworzyć inne fundusze na podstawie: 
  1. odrębnych ustaw, np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
  2.  na podstawie własnych regulaminów, np. załogi - z zysku oraz z innych środków  przekazanych przez osoby prawne i fizyczne z przeznaczeniem na wypłaty nagród  indywidualnych 

Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy Domu Kultury. 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 20 
Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. 

UZASADNIENIE 
W związku z obowiązującą ustawą z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz.721, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 101 poz. 1178, z 2000r. Nr 12 poz. 136 ) tworzy się samorządową instytucję kultury - Gryfiński Dom Kultury oraz nadaje się jej Statut. Zapisy Statutu są dostosowane do obowiązujących norm prawnych 

Więcej o nas 

O nas | Statut | Regulamin organizacyjny | Historia

Dyrekcja

Zalewska Maria - Dyrektor
Drabik Monika - Z-ca Dyrektora
Rudnicki Krzysztof - Z-ca Dyrektora

Instruktorzy

Gadomska Kamilla - st. instruktor turystyki
Gmiter Krzysztof - instruktor teatralny
Gwiazda-Gielnik Marlena - mł. instruktor
Handke Grzegorz - st. instruktor muzyki
Hołubowska Eliza - st. instruktor tańca
Hołubowski Tomasz - instruktor ds. audiowizualnych
Janiszewski Janusz - st. instruktor teatralny
Kasprzyk Elżbieta - mł. instruktor
Kopystyńska Aneta - instruktor plastyki
Krutelewicz-Sobieralska Dorota - instruktor teatralny
Mucha Agnieszka - mł. instruktor
Narzekalak Elżbieta - st. instruktor plastyki
Ostrowski Piotr - st. instruktor ds. wokalnych i audiowizualnych
Papiernik Katarzyna - mł. instruktor
Perlik Irena - st. instruktor ds. koordynacji wypoczynku letniegoi zimowego
Poźniak Małgorzata - instruktor plastyki
Przedmojski Marek - mł. instruktor ds. akustycznych
Ragan Małgorzata - instruktor plastyki
Stefanowska Anna - instruktor
Szwajczuk Jacek - st. instruktor muzyki
Tarnowski Tomasz - mł. instruktor (grafik komputerowy)
Tyła Karina - mł.instruktor plastyki
Tyła Wiesława - st. instruktor plastyki
Wasilewski Tadeusz - st. instruktor
Świtelska Małgorzata - st.instruktor

Organizacja

Kozak Krzysztof - gł. specj. organizator imprez
Jama Patrycja - mł. instr. ds. organizacji imprez


P O L E C A M Y :
(5kB)
Studio Filmowe 8mm - gryfińskie kino niezależne
(5kB)
(5kB)

Strona główna:O nas:Kontakt:Linki:Działalność:Kalendarium:Kino"Gryf"

Copyrights © 2004 Gryfiński Dom Kultury