O nas:Działalność:Kontakt:Linki


   STRONA GŁÓWNA

Kalendarium
Kino"Gryf"
Turystyka

O nas - regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Gryfińskiego Domu Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  Gryfiński Dom Kultury zwany dalej Domem Kultury działa od 1 stycznia 2003r. jako instytucja kultury na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity - Dz.U. Nr 110, poz.721, z późniejszymi zmianami/, 
 2. Ustawa z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst -Dz.U. Nr 14 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami). 
 3. Uchwały Nr XLIX/646/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. 

§ 2  Dom Kultury obejmuje swą działalnością teren Miasta i Gminy Gryfino.  

§ 3  Siedzibą Domu Kultury jest Gryfino, ul. Szczecińska 17. 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA 

§ 4  W strukturze organizacyjnej Domu Kultury występują działy: 

 1. Kino "Gryf", 
 2. Dział organizacji imprez, 
 3. Dział administracyjny, 
 4. Świetlica wiejska w Bartkowie, 
 5. Świetlica wiejska w Borzymiu, 

Wyżej wymienione działy przedstawione są w schemacie organizacyjnym Domu Kultury /załącznik nr 1/. 

III. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE DOMEM KULTURY W GRYFINIE 

§ 5  Dom Kultury jest instytucją kultury, finansowaną w trybie i na zasadach określonych  w statucie oraz na podstawie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury.

§ 6  Dom Kultury jako gminna jednostka organizacyjna - jest nadzorowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 7  Domem Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz - dyrektor. 

§ 8  Do zadań dyrektora należy: 

 1. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań, 
 2. programowanie zadań i organizowanie pracy pracownikom Domu Kultury, 
 3. załatwianie spraw i podejmowanie innych rozstrzygnięć w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień, 
 4. opracowywanie wniosków do projektu budżetu gminy i projektów planów finansowych w zakresie zadań powierzonych Domowi Kultury, 
 5. dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie zadań powierzonych Domowi Kultury z zachowaniem zasad: celowości, oszczędności, rzetelności, gospodarności oraz dyscypliny budżetowej, 
 6. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
 7. sporządzanie wniosków w sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Burmistrza, 
 8. współdziałanie z naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w sprawach wymagających porozumień, uzgodnień, zajęcie stanowiska lub wyrażenia opinii, 
 9. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz zarządzeń Burmistrza, 
 10. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Domu Kultury tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, 
 11. nadzór nad aktualizacją przepisów i zborów orzeczeń w sprawach należących do zadań Domu Kultury, 
 12. dbałość o kompetentną, sprawną i kulturalną obsługę interesantów oraz członków kół artystycznych, 
 13. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów i zasad BHP oraz p.poż., 
 14. zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikom otrzymanych w formie uchwał, zarządzeń, komunikatów, dyrektyw, poleceń służbowych, jak również dopilnowanie, by podlegli pracownicy dokładnie się z nimi zapoznali. 

§ 9  W okresie nieobecności dyrektora, funkcje jego wykonuje zastępca dyrektora, który ponosi w tym czasie odpowiedzialność za całokształt działalności Domu Kultury. 

IV. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA 

§ 10  

 1. Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną w ramach zadań własnych gminy charakterze obowiązkowym / ust. z dn. 25.10.1991r. z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych ustawą z dnia 27 czerwca 1996r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 2. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, szeroko pojętej edukacji i upowszechniania kultury. 
 3. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z zapotrzebowaniami i oczekiwaniami mieszkańców gminy. 

§ 11  Celem nadrzędnym Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

§ 12  Do ramowych zadań Domu Kultury należy: 

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 
 2. prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
 3. rozwijanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, 
 4. organizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych w różnorodnych formach 
  - adekwatnych do zapotrzebowania społeczności lokalnej. 

V. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

§ 13  Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 
 2. stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 3. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 4. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 5. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 6. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 7. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie,
 8. przestrzegać tajemnicy służbowej oraz innych tajemnic prawem chronionych, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, 
 9. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego, 
 10. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, 
 11. należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy sprzęt, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy. 

§ 14 Naruszenie obowiązujących przepisów, przekroczenie kompetencji, niedopełnienie obowiązków służbowych przez pracownika, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, może być podstawą odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

VI. DOM KULTURY - KINO "GRYF" 

§ 15  Kino "Gryf" to dział samodzielny Domu Kultury, który ma zadanie popularyzować kinematografię Polską i zagraniczną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ 16  W dziale Kino "Gryf" są zatrudnieni: 

 • kierownik kina, kinooperator, 
 • kasjer - bileter, 
 • sprzątacz. 

§ 17

 Do zadań kierownika kina należy: 

 • kierownik jest pracownikiem o nienormowanym czasie pracy, kieruje załogą kina jest odpowiedzialny za całokształt pracy kina,
 • sprawuje nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników oraz eksploatacją urządzeń kina, 
 • kierownik może powierzyć innemu pracownikowi niektóre czynności przewidziane do zadań swojego stanowiska, 
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych: przepisów BHP, p.poż, 
 • bezpieczeństwa publicznego, przepisów Regulaminu Pracy, Prawa Pracy, a w szczególności Kodeksu Pracy, 
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w zakresie realizacji zadań kina,
 • bieżące prowadzenie lub sporządzanie dokumentacji finansowej, gospodarczej i administracyjnej kina oraz nadzór w przypadku powierzenia prowadzenia tych czynności innym pracownikom w myśl obowiązujących przepisów, a w szczególności: raportu kasowego, raportu realizacji, raportu miesięcznego kina, książki stanu biletu, ewidencji wydanych biletów do przed i sprzedaży, książki kontroli kina, 
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie przed kradzieżą gotówki i zapasów biletowych w kinie oraz zabezpieczenie gotówki w drodze do kasy, 
 • dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń wewnętrznych kina oraz terenów przyległych, 
 • opieka nad majątkiem kina powierzonym przez Dom Kultury, odpowiedzialność za jego stan oraz sposób zabezpieczenia, również w okresach przestojów lub remontów kina, 
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Domu Kultury lub osoby przez niego upoważnione. 

Do zadań kasjera - biletera należy: 

 • prowadzenie dokumentacji oraz dokonywanie operacji finansowych poleconych przez kierownika kina a w szczególności: sprzedawanie biletów w kasie kina w godzinach ustalonych przez kierownika kina, rozliczania się przed kierownikiem kina z utargu dziennego, prowadzenie na bieżąco raportu realizacji i kasowego, przygotowanie i wypisanie przekazów oraz dokonywanie wpłat dziennego utargu do kasy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, 
 • zastępowanie kierownika kina podczas jego nieobecności, 
 • dbanie o majątek Domu Kultury i kina "Gryf", 

Do zadań sprzątacza kina "Gryf" należy: 

 • sprzątanie pomieszczeń Domu Kultury i Kina "Gryf" 
 • dbanie o estetykę pomieszczeń, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury i kina, 

VII. DOM KULTURY - DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ 

§ 18  W dziale organizacji imprez są zatrudnieni: 

 • instruktor ds. środowiska i świetlic wiejskich, 
 • instruktor ds. organizacji imprez, 
 • elektroakustyk, 
 • pomocnik elektroakustyka, operator świateł, 
 • sprzątaczka, 
 • dwóch dozorców. 

§ 19  

Do zadań instruktora ds. środowiska i świetlic wiejskich oraz instruktora ds. organizacji imprez należy: 

 • współpraca z przedszkolami, szkołami, zakładami pracy oraz innymi placówkami upowszechniania kultury, 
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury, 
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez i koncertów, 
 • sprawowanie kontroli merytorycznej nad kołami zainteresowań w świetlicach wiejskich w Bartkowie i Borzymiu, 
 • propagowanie imprez organizowanych przez Dom Kultury w mieście i świetlicach wiejskich /organizacja imprez okolicznościowych dla społeczności wiejskiej/, 
 • uczestniczenie na równi z innymi pracownikami w każdej imprezie organizowanej przez Dom Kultury, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury, 

Do zadań elektroakustyka, pomocnika elektroakustyka i operatora świateł należy: 

 • zgłaszanie się do pracy wg ustalonego planu pracy, 
 • propagowanie imprez organizowanych przez Dom Kultury, 
 • obsługiwanie i konserwacja powierzonego mu sprzętu elektroakustycznego i oświetleniowego Domu Kultury, 
 • branie udziału we wszystkich imprezach, na których wykorzystywany jest sprzęt elektroakustyczny i oświetleniowy Domu Kultury,
 • współpraca z instruktorami Domu Kultury w zakresie uruchamiania dla ich potrzeb sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury, 

Do zadań sprzątaczki Domu Kultury należy: 

 • sprzątanie pomieszczeń Domu Kultury i Kina "Gryf" 
 • dbanie o estetykę pomieszczeń, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury i kina, 

Do zadań dozorców należy: 

 • dozorowanie placu miasteczka rowerowego oraz budynku Domu Kultury, a wypadku zauważenia uszkodzeń lub aktów dewastacji zawiadamianie natychmiast służb porządkowych - Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej /adekwatnie do sytuacji/ oraz dyrektora Domu Kultury, 
 • dokonywanie kilka razy podczas dyżuru obchodu terenu i budynku, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury, 

VIII. DOM KULTURY - PRACOWNIE ARTYSTYCZNE 

§ 20  W dziale Pracownie Artystyczne są zatrudnieni: 

 • dwóch instruktorów ds. tanecznych, 
 • trzech plastyków, 
 • instruktor teatralny 
 • trzech instruktorów ds. muzycznych. 

§ 21  Do zadań instruktorów pracowni artystycznych Domu Kultury należy: 

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury, 
 • współpraca z przedszkolami, szkołami, zakładami pracy oraz innymi placówkami upowszechniania kultury, 
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez i koncertów, 
 • uczestniczenie w różnorodnych kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego, 
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań, 
 • organizowanie i prowadzenie Rejonowych Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury. 

IX. DOM KULTURY - DZIAŁ ADMINISTRACJI 

§ 22  W dziale administracji są zatrudnieni: 

 • główny księgowy, 
 • pracownik administracji. 

§ 23  Do zadań głównego księgowego należy: 

 • dekretacja dowodów finansowych,
 • księgowanie analityczne i syntetyczne,
 • prowadzenie ksiąg środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, wydatków i dochodów budżetowych,
 • sporządzanie bilansu,
 • uzgadnianie kont kontrahentów,
 • czuwanie nad całością dochodów i wydatków budżetowych 

Do zdań pracownika administracji należy:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą administracyjną w zakresie działalności Domu Kultury,
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez i koncertów,
 • dbanie o propagowanie imprez organizowanych przez Dom Kultury, 
 • dbanie o porządek i mienie Domu Kultury, 

X. DOM KULTURY - FILIA ŚWIETLICA WIEJSKA W BARTKOWIE 

§ 24  W świetlicy wiejskiej w Bartkowie są zatrudnieni: 

 • gospodarz obiektu pełniący również stanowisko instruktora ds. plastyki, 
 • instruktor kapeli ludowej. 

§ 25  Do zadań gospodarza obiektu i instruktora ds. plastyki należy: 

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury i świetlicy wiejskiej, 
 • uczestniczenie w różnorodnych kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego, 
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań,
 • organizowanie imprez okolicznościowych dla społeczności wiejskiej w porozumieniu z Domem Kultury i Rada Sołecką, 
 • dbanie o prządek i estetykę pomieszczeń,
 • dbanie o mienie świetlicy,
 • dbanie o przestrzeganie przepisów p.poż. na terenie świetlicy.

Do zdań instruktora kapeli ludowej należy:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury i świetlicy wiejskiej, 
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez na terenie wsi, 
 • uczestniczenie w różnorodnych kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego, 
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań, 
 • dbanie o prządek i estetykę pomieszczeń, 
 • dbanie o mienie świetlicy, 
 • dbanie o przestrzeganie przepisów p.poż. na terenie świetlicy, 

XI. DOM KULTURY - FILIA ŚWIETLICA WIEJSKA W BORZYMIU. 

§ 26  W świetlicy wiejskiej w Borzymiu zatrudnieni są: 

 • gospodarz obiektu,
 • instruktor kapeli ludowej, 
 • instruktor pracowni modelarskiej. 

§ 27 

Do zadań gospodarza obiektu należy: 

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury i świetlicy wiejskiej,
 • organizowanie imprez okolicznościowych dla społeczności wiejskiej w porozumieniu z Domem Kultury i Rada Sołecką,
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań,
 • dbanie o prządek i estetykę pomieszczeń,
 • dbanie o mienie świetlicy,
 • dbanie o przestrzeganie przepisów p.poż. na terenie świetlicy, 

Do zadań instruktorów świetlicy wiejskiej w Borzymiu należy:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury i świetlicy wiejskiej, 
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez na terenie wsi, 
 • uczestniczenie w różnorodnych kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego, 
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań, 
 • dbanie o prządek i estetykę pomieszczeń, 
 • dbanie o mienie świetlicy, 
 • dbanie o przestrzeganie przepisów p.poż. na terenie świetlicy.

XII. DOM KULTURY - ŚWIETLICE WIEJSKIE W STARYCH BRYNKACH I WEŁTYNIU 

§ 28  Dom Kultury prowadzi również działalność artystyczną w świetlicach wiejskich w Starych Brynkach oraz w Wełtyniu. 

§ 29  W świetlicach zatrudnieni są: 

 • instruktor ds. tanecznych 
 • dwóch instruktorów ds. wokalnych 

§ 30  Do zadań instruktorów świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach i Wełtyniu należy: 

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną w zakresie działalności Domu Kultury i świetlicy wiejskiej, 
 • upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez na terenie wsi, 
 • uczestniczenie w różnorodnych kursach i warsztatach doskonalenia zawodowego, 
 • rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych kołach zainteresowań, 
 • dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń, 
 • dbanie o mienie świetlicy,
 • dbanie o przestrzeganie przepisów p.poż. na terenie świetlicy. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31  Dyrektor w czasie nieobecności podległego pracownika wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników. 

§ 32  Szczegółowe zadania pracowników Domu Kultury zawarte są w poszczególnych zakresach obowiązków, znajdujących się w aktach personalnych pracowników. 

§ 33  Schemat organizacyjny Domu Kultury stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. do pobrania - jpg 

§ 34 Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Miejskiej.

Więcej o nas 

O nas | Statut | Regulamin organizacyjny | Historia

Dyrekcja

Zalewska Maria - Dyrektor
Drabik Monika - Z-ca Dyrektora
Rudnicki Krzysztof - Z-ca Dyrektora

Instruktorzy

Gadomska Kamilla - st. instruktor turystyki
Gmiter Krzysztof - instruktor teatralny
Gwiazda-Gielnik Marlena - mł. instruktor
Handke Grzegorz - st. instruktor muzyki
Hołubowska Eliza - st. instruktor tańca
Hołubowski Tomasz - instruktor ds. audiowizualnych
Janiszewski Janusz - st. instruktor teatralny
Kasprzyk Elżbieta - mł. instruktor
Kopystyńska Aneta - instruktor plastyki
Krutelewicz-Sobieralska Dorota - instruktor teatralny
Mucha Agnieszka - mł. instruktor
Narzekalak Elżbieta - st. instruktor plastyki
Ostrowski Piotr - st. instruktor ds. wokalnych i audiowizualnych
Papiernik Katarzyna - mł. instruktor
Perlik Irena - st. instruktor ds. koordynacji wypoczynku letniegoi zimowego
Poźniak Małgorzata - instruktor plastyki
Przedmojski Marek - mł. instruktor ds. akustycznych
Ragan Małgorzata - instruktor plastyki
Stefanowska Anna - instruktor
Szwajczuk Jacek - st. instruktor muzyki
Tarnowski Tomasz - mł. instruktor (grafik komputerowy)
Tyła Karina - mł.instruktor plastyki
Tyła Wiesława - st. instruktor plastyki
Wasilewski Tadeusz - st. instruktor
Świtelska Małgorzata - st.instruktor

Organizacja

Kozak Krzysztof - gł. specj. organizator imprez
Jama Patrycja - mł. instr. ds. organizacji imprez


P O L E C A M Y :
(5kB)
Studio Filmowe 8mm - gryfińskie kino niezależne
(5kB)
(5kB)

Strona główna:O nas:Kontakt:Linki:Działalność:Kalendarium:Kino"Gryf"

Copyrights © 2004 Gryfiński Dom Kultury